THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
THÔNG TIN SINH VIÊN
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Tầm nhìn: Khoa định hướng trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu có uy tín về khoa học Trái đất trong khu vực và trên thế giới.

Sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế về khoa học Trái Đất đáp ứng nhu cầu xã hội; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học Trái đất, đặc biệt là địa chất, địa kỹ thuật phục vụ xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ