THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
THÔNG TIN SINH VIÊN
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Đào tạo thạc sĩ, Khoa Địa chất, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Thạc sĩ địa chất học

Đào tạo thạc sĩ ngành Địa chất học:

 • Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực địa chất học để đáp ứng nhu cầu xã hội.
 • Học viên sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức chuyên sâu, kỹ năng và khả năng làm việc trong lĩnh vực địa chất học, có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách logic, sáng tạo.
 • Học viên có khả năng nghiên cứu khoa học để tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc đào tạo chuyên sâu hơn nữa ở trong và ngoài nước.

Các môn thi tuyển

 • Môn cơ bản: Thạch học cơ sở
 • Môn cơ sở: Địa chất đại cương
 • Ngoại ngữ (theo chương trình thi tuyển của Trường ĐHKHTN)

Thạc sĩ kỹ thuật địa chất

Đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật địa chất:

 • Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực Kỹ thuật địa chất để đáp ứng nhu cầu xã hội.
 • Học viên sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức chuyên sâu, kỹ năng và khả năng xây dựng hệ thống thực hành trong lĩnh vực Kỹ thuật địa chất, có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách logic, sáng tạo.
 • Học viên có khả năng nghiên cứu khoa học để tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc đào tạo chuyên sâu hơn nữa ở trong và ngoài nước.

Các môn thi tuyển

 • Môn cơ bản: Thạch học cơ sở
 • Môn cơ sở: Địa chất đại cương
 • Ngoại ngữ (theo chương trình thi tuyển của Trường ĐHKHTN)