Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC (PTSC G&S) tuyển dụng 24 vị trí, chức danh:
1. Nhân viên Vận hành và bảo dưỡng ROV: 03 người
2. Nhân viên Tổ Dịch vụ Địa vật lý: 02 người
3. Nhân viên Tổ Dịch vụ Địa chất công trình: 01 người
4. Nhân viên Tổ Quản lý dự án Địa vật lý: 02 người
5. Nhân viên Tổ Quản lý dự án Địa chất công trình: 02 người
6. Nhân viên Tổ Báo cáo Địa vật lý: 01 người
7. Nhân viên Tổ Báo cáo Địa chất công trình: 03 người
8. Kỹ sư định vị, Tổ VHTB Địa vật lý + Hải dương: 02 người
9. Kỹ sư VHTB Địa vật lý, Tổ VHTB ĐVL-HD: 02 người
10. Kỹ sư vận hành nguồn nổ, Tổ VHTB ĐVL-HD: 01 người
11. Công nhân Khoan, Tổ VHTB Khoan ĐCCT: 02 người
12. Thí nghiệm viên: 01 người
13. Nhân viên Tổ Thương mại và Đấu thầu: 01 người
14. Nhân viên Tổ Quản lý dự án ROV: 01 người
Link thông tin tuyển dụng: https://bom.so/SJciR9