Học bổng Thạc sĩ năm 2024

Khoa Địa chất cấp học bổng thạc sĩ ngành Địa chất phụ vụ chiến lược phát triển khoa học công nghệ và phát triển bền vững quốc gia

7 suất học bổng 100% học phí (34,2 triệu) năm học đầu tiên cho học viên cao học các hướng sau đây:

  1. GIS – Viễn thám và tai biến địa chất
  2. Địa kỹ thuật
  3. Địa chất biển và dầu khí
  4. Tài nguyên nước
  5. Địa hóa môi trường
  6. Trầm tích luận và khoáng sản
  7. Thạch luận sinh khoáng và Ngọc học (Đá quý)