Phạm Kim Trạch

Cựu sinh viên khóa: K1997, Địa chất học

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điều tra tài nguyên nước

Nơi công tác: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam

Điện thoại: 0918401884

Email: pktrachdiachat@gmail.com

Địa chỉ: 59, đường số 2, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

– Từ 9/1997 đến 9/2001: Học tập tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – TP. Hồ Chí Minh.
– Từ 3/2002 đến 05/2021: Làm việc tại Đoàn Địa chất thủy văn – Địa chất công trình 801 (sau đổi tên thành: Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 801 (2008), Đoàn Tài nguyên nước sông Đồng Nai (2014), Đoàn Tài nguyên nước Đông Nam Bộ (2021)) trực thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.
– Từ 4/2011: Chủ nhiệm đề án cấp Bộ, tên đề án “Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất các vùng đặc biệt thiếu nước sinh hoạt thuộc các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận”. Sản phẩm đã nộp lưu trữ Nhà nước.
– Từ 03/2014: Chủ nhiệm dự án cấp Bộ, tên dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long”. Sản phẩm đã nộp lưu trữ Nhà nước.
– Từ 07/2015: Trưởng phòng Kỹ thuật Đoàn Tài nguyên nước sông Đồng Nai.
– Từ 02/2020: Phó Đoàn trưởng, Trưởng phòng Kỹ thuật Đoàn Tài nguyên nước sông Đồng Nai.
– Từ 01/2021: Phó Đoàn trưởng Đoàn Tài nguyên nước Đông Nam Bộ.
– Từ 6/2021 đến nay: Phó Trưởng phòng Điều tra tài nguyên nước, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

Thực tập địa chất năm 1998-1999

Đội bóng Lớp ĐC97

Đội bóng Khoá 97_Chương trình 2 (Hoá+Địa chất)