Ngày 9/8/2023 BCN Khoa Địa chất, Trưởng BLL CĐ CSV Khoa, CEO Phan Nguyen company, tiếp Mr Robert Maxwell P.Geol, President ADVANCE Intenational Exploration LTD, tại Canada và Việt Nam.
Hai bên trao đổi cơ hội hợp tác và tuyển dụng sinh viên Khoa Địa chất.
Các bạn Sinh viên mới tốt nghiệp chuẩn bị CV, tiếng anh tốt để có thể ứng tuyển.