Báo cáo tiểu luận tổng quan: Thạch luận nguồn gốc pegmatit khu vực Kon Tum và khả năng ứng dụng, NCS. Trương Chí Cường