Sinh viên tham quan học tập tại Trung tâm phân tích thí nghiệm, Liên đoàn Địa chất Miền Nam

Sinh viên Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tham quan và học tập tại Trung tâm phân tích thí nghiệm, Liên đoàn Địa chất Miền Nam
Trung tâm Phân tích thí nghiệm thực hiện gia công, phân tích các mẫu vật địa chất, khoáng sản phục vụ điều tra khoáng sản, khai khoáng và nghiên cứu.
———————————————————————
https://geology.hcmus.edu.vn
YouTube: https://bit.ly/3O44n9M
https://www.tiktok.com/@diachat_hcmus