Thông báo tuyển dụng cộng tác viên dự án/ đề tài

Thông báo tuyển dụng:
Công tác viên dự án/ Project Collaborator (PC)
Form đăng ký ứng tuyển:
https://forms.gle/GxypQUeLFHwT1PvVA
———————————————————————
https://geology.hcmus.edu.vn
YouTube: https://bit.ly/3O44n9M
https://www.tiktok.com/@diachat_hcmus
https://www.facebook.com/MeeAndMoreCollection