Tuyển dụng 01-02 Cử nhân địa chất

– Chức danh giám đốc điều hành mỏ 1-3 năm kn nhiều hơn càng tốt.
– Làm việc tại khánh hoà.
– Các công việc pháp lý mỏ nếu ko biết đc đào tạo và quản lý mỏ nếu cần.
– Mức lương thoã thuận với ban giám đốc.
Liên hệ nộp hồ sơ tuyển dụng: https://www.facebook.com/haiphan85


https://geology.hcmus.edu.vn
YouTube: https://bit.ly/3O44n9M
https://www.tiktok.com/@diachat_hcmus

https://www.facebook.com/khoadiachatKHTNHCM