Các quy định về văn bản để trình ký

A. Các văn bản liên quan đến nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất phải do Trưởng đơn vị ký tên (trừ các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định). Trong trường hợp đi công tác, bệnh ...không có đi làm được thì ủy quyền cho phó trưởng đơn vị ký tên.


B. Liên quan đến soạn thảo các văn bản hành chính:
Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư  thì  "Văn bản hành chính" gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.
 
========= theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ==========
Điều 10. Soạn thảo văn bản
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mục đích, nội dung của văn bản cần soạn thảo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giao cho đơn vị hoặc cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản.
2. Đơn vị hoặc cá nhân được giao chủ trì soạn thảo văn bản thực hiện các công việc: Xác định tên loại, nội dung và độ mật, mức độ khẩn của văn bản cần soạn thảo; thu thập, xử lý thông tin có liên quan; soạn thảo văn bản đúng hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày.
Đối với văn bản điện tử, cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản ngoài việc thực hiện các nội dung nêu trên phải chuyển bản thảo văn bản, tài liệu kèm theo (nếu có) vào Hệ thống và cập nhật các thông tin cần thiết.
3. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung bản thảo văn bản, người có thẩm quyền cho ý kiến vào bản thảo văn bản hoặc trên Hệ thống, chuyển lại bản thảo văn bản đến lãnh đạo đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản để chuyển cho cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản.
4. Cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị và trước pháp luật về bản thảo văn bản trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao.
Điều 12. Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành
1. Người đứng đầu đơn vị soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về nội dung văn bản.
2. Người được giao trách nhiệm kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản.
=======================

Vì "Văn bản hành chính" sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều viên chức, người lao động, người học nên, P. TCHC đề nghị quý trưởng các đơn vị lưu ý:
 
1. Các văn bản có liên quan về nhân sự (viên chức, người lao động), sau khi được đơn vị soạn thảo xong, gửi về phòng TCHC qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (có thể gửi cc cho trưởng phòng qua mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) để kiểm tra. Khi ban hành phải có chữ ký nháy của P.TCHC để chịu trách nhiệm về nhân sự (danh sách nhân sự đính kèm), lãnh đạo đơn vị ký nháy chịu trách nhiệm về nội dung.
 
2. Các đơn vị soạn thảo văn bản chịu trách nhiệm về nội dung của văn bản; về thể thức, kỹ thuật trình bày sẽ do bộ phận văn thư của P. TCHC kiểm tra. Sau khi được đơn vị soạn thảo xong, gửi về phòng TCHC qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  để kiểm tra. Sau đó sẽ chuyển lại cho đơn vị, in và ký nháy chịu trách nhiệm về nội dung văn bản, trình BGH ký tên. 
 
3. Các văn bản và hồ sơ gửi về cho P. TCHC để đóng dấu sẽ nhận lại sớm nhất sau 1 buổi làm việc (tùy vào số lượng hồ sơ). Phòng TCHC cố gắng hoàn thành sớm nhất để hỗ trợ và phục vụ các đơn vị.

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN