Phiếu đăng ký đề tài khóa luận/đồ án tốt nghiệp

KHOA ĐỊA CHẤT

BỘ MÔN …….

---------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm…

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN/ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH: ……….

Kính gửi: Trưởng Bộ môn……..

Sinh viên: …………………………………..., lớp………………….MSSV:………………….

Chuyên ngành:…………………………………………………………………………………..

Tôi xin đăng ký thực hiện đề tài:…………………………..........................................................

…………………………………………………………………………………………………..

Người hướng dẫn (nếu có): ………............................. Công tác tại: ….……………….............

Kính đề nghị Trưởng Bộ môn …………………………….………… cho phép sinh viên được đăng ký thực hiện đề tài trên.

Thời gian thực hiện khoá luận/đồ án: từ tháng ….. năm …… đến tháng ….. năm …...

Trân trọng cảm ơn!

 

Xác nhận của người hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Sinh viên/ Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của Trưởng BM. ……………

 

 

Link tải phiếu đăng ký đề tài

 

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN