Đơn đăng ký xét chuyên ngành

           

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA ĐỊA CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                  

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH

                                                                                   

                                                Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa Địa chất

                  Họ và tên sinh viên:

                  Mã số sinh viên:                                                       Số điện thoại liên lạc:

                  Ngày sinh:                                         Nơi sinh:

                 Địa chỉ liên lạc:

                 Địa chỉ thường trú:

                Tôi xin đăng ký vào chuyên ngành theo các nguyện vọng như sau:

  1. Nguyện vọng 1: Chuyên ngành …………………………………………..
  2. Nguyện vọng 2: Chuyên ngành …………………………………………..
  3. Nguyện vọng 3: Chuyên ngành …………………………………………..

Kính mong Ban chủ nhiệm Khoa xem xét và giải quyết. Trân trọng cảm ơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 2020

Người viết đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

         

 

           

  Link tải mẫu đơn đăng ký chuyên ngành: Don dang ky xet chuyen nganh                                                                                   

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN