Giấy đề nghị sử dụng kính phân tích lát mỏng

KHOA ĐỊA CHẤT

BỘ MÔN THẠCH HỌC VÀ KHOÁNG SẢN

----------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm…

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG KÍNH PHÂN TÍCH LÁT MỎNG

Kính gửi: Trưởng Bộ môn Thạch học và Khoáng sản

Học viên/sinh viên: …………………, khóa/lớp………MSHV/MSSV:………………..……...

Đang thực hiện đề tài (luận văn/ khóa luận/ đồ án/ NCKH): …………………………………..

………………………………………………………………………………………………......

Người hướng dẫn (nếu có): ……….............................................................................................

Kính đề nghị Bộ môn Thạch học và Khoáng sản cho phép học viên/sinh viên/ ………………………………… được sử dụng kính hiển vi trong PTN. Khoáng vật – Thạch học do Bộ môn quản lý phân tích mẫu lát mỏng để đề tài được hoàn thành đúng tiến độ.

Thời gian sử dụng kính của PTN dự kiến: từ……………..................đến………..……………

Số lượng mẫu cần phân tích: …..… mẫu.

Trân trọng cảm ơn!

 

Xác nhận của người hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Học viên/Sinh viên/ Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

  

Ý kiến của Trưởng BM. Thạch học và Khoáng sản

 

Link tải giấy đề nghị sử dụng kính phân tích lát mỏng

 

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN