Giấy đề nghị gia công lát mỏng

KHOA ĐỊA CHẤT

BỘ MÔN THẠCH HỌC VÀ KHOÁNG SẢN

----------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm…….

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA CÔNG LÁT MỎNG

     Kính gửi: Trưởng Bộ môn Thạch học và Khoáng sản

Học viên/sinh viên/…..:…………………………, khóa/lớp…………MSHV/MSSV:...…………………………………

Đang thực hiện đề tài (luận văn/ khóa luận/ đồ án/ NCKH): ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người hướng dẫn (nếu có): ………..............................................................................................

Kính đề nghị Bộ môn Thạch học và Khoáng sản cho phép được gia công lát mỏng để đề tài được hoàn thành đúng tiến độ.

Số lượng mẫu cần gia công: ……… mẫu (danh sách đính kèm).

Trân trọng cảm ơn!

             Xác nhận của người hướng dẫn                      Học viên/Sinh viên/ Người đề nghị

                             (Ký và ghi rõ họ tên)                                  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                          

 


Ý kiến của Trưởng BM. Thạch học và Khoáng sản

 

 

  


Danh sách mẫu lát mỏng cần gia công:

 

STT

SHM

Vị trí mẫu

Mô tả sơ bộ bằng mắt thường

Tên đá

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Tổng số lượng mẫu: …… mẫu

 

Link tải Giấy đề nghị gia công lát mỏng

 

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN