ThS. Phạm Minh

Thông tin cá nhân

Chức vụ: Giảng viên

Nơi đang công tác:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG-HCM

Khoa Địa chất

Bộ môn Thạch học và Khoáng sản

Điện thoại: 0986 450 949

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải lý lịch khoa học

 

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
Lĩnh vực chuyên môn:
- Lĩnh vực: Khoa học Trái đất
- Chuyên ngành: Địa chất
- Chuyên môn: Thạch luận, thạch địa hóa, đồng vị và sinh khoáng


Hướng nghiên cứu:
- Thạch luận nguồn gốc các thành tạo magma-biến chất, thạch địa hóa và địa hóa đồng vị.
- Thạch học và thạch địa hóa ứng dụng trong tìm kiếm khoáng sản.
- Ứng dụng tin học chuyên ngành trong đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản.

 

Đề tài/dự án

Nghiên cứu đặc điểm địa chất, cơ chế thành tạo và khoáng hóa liên quan các đá phun trào tuổi Mesozoi muộn khu vực Nha Trang, 2021. Đại học Quốc gia Tp.HCM (chủ nhiệm).

Nghiên cứu đặc điểm địa chất, thạch địa hóa và tuổi thành tạo magma một số vị trí tuyến thực tập Tp HCM - Đà Lạt - Nha Trang phục vụ hướng dẫn thực tập cho sinh viên năm 2 ngành Địa chất học, 2021. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

Nghiên cứu địa động lực hình thành các đá mạch và vài trò của chúng với quặng hóa khu vực đới Đà Lạt 2020. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

Nghiên cứu đặc điểm, phân loại và đánh giá triển vọng khoáng hóa vàng nội sinh Nam Việt Nam, 2019. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

Nghiên cứu đặc điểm địa chất, nguồn gốc pegmatit khu vực Đắk Rve - Kon Gô, Kon Rẫy, Kon Tum và khả năng sử dụng chúng trong công nghiệp, 2019. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

Nghiên cứu thạch luận các đá mạch sáng màu khu vực Đèo Cậu, Thuận Nam, Ninh Thuận và khoáng hóa liên quan, 2019. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (chủ nhiệm).

Đặc điểm địa chất, thạch luận các đá metacarbonat khu vực Sa Thầy Kon Tum và khả năng sử dụng làm đá mỹ nghệ, 2018. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

 Tiến hóa vỏ lục địa khu vực đới khâu Sông Mã, Tây Bắc Việt Nam giai đoạn Paleozoi muộn - Mezozoi sớm, 2017. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

Thạch luận nguồn gốc các đá magma tiền Cambri khu vực Phan Si Pan Tây Bắc Việt Nam, 2017. Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc Gia (tham gia).

 Nghiên cứu thạch luận và khoáng hóa liên quan các đá granitoid phức hệ Mường Hum đới cấu trúc Phan Si Pan khu vực Tây Bắc Việt Nam, 2016. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

 

Bài báo quốc tế

 Chang Xu, Chengshi Gan, Pham Trung Hieu, Xin Qian, Pham Minh, Feifei Zhang, Yuejun Wang, 2022. Research Article Geochronology and Geochemistry of Mesoproterozoic Mafic Rocks in the Kontum Complex and Its Implication for the Columbia Reconstruction. Lithosphere, 2022,1-27

Doan Dinh Hung, Yukiyasu Tsutsumi, Pham Trung Hieu, Nguyen Trung Minh, Pham Minh, Nguyen Thi Dung, Nguyen Ba Hung, Toshifumi Komatsu, Nguyen Hoang, Kenta Kawaguchi, 2022. Van Canh Triassic granite in the Kontum Massif, central Vietnam: geochemistry, geochronology, and tectonic implications. Journal of Asian Earth Sciences: X, 7, 100075

Pham Trung Hieu, Pham Minh, Wang Xiao Lei, Anh Thi Quynh Nong, Kenta Kawaguchi, Truong Chi Cuong, 2021. Zircon U–Pb geochronology and Sr–Nd–Hf isotopic compositions of the felsic dykes from the Dalat zone, southern Vietnam: petrogenesis and geological significance. International Geology Review, 1-16.

Pham Minh, Pham Trung Hieu, Kenta Kawaguchi, Nong Thi Quynh Anh, Le Duc Phuc, 2022. Geochemistry, zircon U-Pb geochronology and Sr-Nd-Hf isotopic composition of the Cha Val plutonic rocks in central Vietnam: Implications for Permian-Triassic Paleo-Tethys subduction-related magmatism. Vietnam Journal of Earth Sciences, 1-26.

Pham Trung Hieu, Wang Xiao Lei, Pham Minh, Nguyen Thi Bich Thuy, Le Duc Phuc, Nguyen Dinh Luyen, 2022. Archean to paleoproterozoic crustal evolution in the Phan Si Pan zone, Northwest Vietnam: evidence from the U-Pb geochronology and SrNd-Hf isotopic geochemistry. International Geology Review, 64(1), 96-118.

Truong Chi Cuong, Pham Trung Hieu, Pham Minh, Kenta Kawaguchi, Nong Thi Quynh Anh, 2021. Zircon U-Pb ages of the pegmatites in the Kontum massif, central Vietnam and their quality evaluation for ceramic industry. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 210911

Kenta Kawaguchi, Yasutaka Hayasaka, Pham Minh, Kaushik Das, Kosuke Kimura, 2021. Origin and tectonic relationship of metagabbro of the Sambagawa Belt, and associated Karasaki mylonites of western Shikoku, Southwest Japan. Geosciences Journal, 1-18.

Kenta Kawaguchi, Pham Minh, Pham Trung Hieu, Truong Chi Cuong, Kaushik Das, 2021. Evolution of supracrustal rocks of the Indochina Block: Evidence from new detrital zircon U–Pb ages of the Kontum Massif, Central Vietnam. Journal of Mineralogical and Petrological Science, 116(2), 69-82.

Nguyen Huu Trong, Keqing Zong, Yongsheng Liu, Yuan Yu, Pham Trung Hieu, Le Tien Dung, Pham Minh, 2021. Early Paleozoic arc magmatism and accretionary orogenesis in the Indochina block, Southeast Asia. The Journal of Geology. Doi: 10.1086/713727

Nguyen Trung Minh, Nguyen Thi Dung, Doan Dinh Hung, Pham Minh, Yongjae Yu, Pham Trung Hieu, 2020. Zircon U-Pb ages, geochemistry and isotopic characteristics of the Chu Lai granitic pluton in the Kontum massif, central Vietnam. Mineralogy and Petrology. Doi: 10.1007/s00710-020-00707-x

Pham Minh, Pham Trung Hieu, Nguyen Thi Bich Thuy, Le Tien Dung, Kenta Kawaguchi and Pham Thi Dung, 2020. Neoproterozoic granitoids from the Phan Si Pan Zone, NW Vietnam: geochemistry and geochronology constraints on reconstructing South China–India Palaeogeography. International Geology Review, 1-16. Doi: 10.1080/00206814.2020.1728584

Pham Trung Hieu, Nong Thi Quynh Anh, Pham Minh, Nguyen Thi Bich Thuy. 2019. Geochemistry, zircon U–Pb ages and Hf isotopes of the Muong Luan granitoid pluton, northwest Vietnam and its petrogenetic significance. Island Arc, e12330. Doi: 10.1111/iar.12330.

Tran Van Thanh, Pham Trung Hieu, Pham Minh, Do Van Nhuan, Nguyen Thi Bich Thuy. 2019. Late Permian-Triassic granitic rocks of Vietnam: the Muong Lat example. International Geology Review, 1–19. Doi:10.1080/00206814.2018.1561335.

Pham Minh, Pham Trung Hieu, Nguyen Kim Hoang. 2018. Geochemical and geochronological studies of the Muong Hum alkaline granitic pluton from the Phan Si Pan zone, NW Vietnam: Implying for petrogenesis and tectonic setting. Island Arc, 27(4), p.e12250. Doi: 10.1111/iar.12250.

Pham Trung Hieu, Nguyen Thi Dung, Nguyen Thi Bich Thuy, Nguyen Trung Minh, Pham Minh. 2016. U-Pb ages and Hf isotopic composition of zircon and bulk rock geochemistry of the Dai Loc granitoid complex in Kontum massif: Implications for early Paleozoic crustal evolution in Central Vietnam. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 111, 326–336.

 

Bài báo trong nước

Bùi Kim Ngọc, Phạm Trung Hiếu, Phạm Minh, Lê Đức Phúc, 2021. Đặc điểm thành phần khoáng vật trong đá metacarbonat khu vực Sa Thầy, Kon Tum và khả năng ứng dụng của metacarbonat trong đá mỹ nghệ. Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ. 5(2):1086-1100

Trương Chí Cường, Phạm Trung Hiếu, Phạm Minh, Trân Duân, Lưu Thế Long, 2020. U-Pb zircon trong pegmatit khu vực Đắk Rve, Kon Tum và ý nghĩa địa chất. Tạp chí Địa chất, loạt A, 373-374, 63-673

Nguyễn Thị Trường Giang, Phạm Trung Hiếu, Phạm Minh, Lưu Thế Long, 2020. Đặc điểm thạch địa hóa, tuổi đồng vị U-Pb zircon của các đá phun trào axit-trung tính khu vực Bãi Tiên – Nha Trang. Tạp chí Địa chất, loạt A, 373-374, 50-62

Phạm Trung Hiếu, Trần Duân, Trần Xuân Hòa, Phạm Minh, Bui Kim Ngọc, 2020. Đặc điểm thạch học, thạch địa hóa các đá siêu mafic vùng Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Tạp chí Địa chất, loạt A, 373-374, 35-49

Nguyễn Anh Tuấn, Ngô Trần Thiện Quý, Vủ Thị Hảo, Phạm Minh, 2020. An Overview of the Tectonic Evolution of the Indochina block and Granitoid Emplacement, particularly in the Central and South Vietnam. Science And Technology Development Journal, 23(3):610-631

Phạm Minh, Phạm Trung Hiếu. 2019. Đặc điểm thạch địa hóa đá mạch sáng màu khu vực đèo cậu, ninh thuận và ý nghĩa kiến tạo. Tạp chí Địa chất.

Nguyễn Minh Tài, Trần Xuân Hòa, Nguyễn Thị Trường Giang, Trương Chí Cường, Phạm Minh. 2019. Tuổi U-Pb zircon và thành phần đồng vị Hf granit khối Sông Mã. Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, tập 2, số 4, 167–175.

Phạm Minh, Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Kim Hoàng. 2017. Đặc điểm thạch địa hóa granit kiềm khu vực Mường Hum, đới Phan Si Pan, tây bắc Việt Nam. Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, tập 20, số T2, 114–123.

Phạm Minh, Phạm Trung Hiếu. 2014. Geochemical characteristics of pillow basalt cores and rims from the Sông Đà zone, northern Việt Nam. Journal of GEOLOGY, Series B, No.41/2014, 12–19.

 

Sách chuyên khảo

Phạm Trung Hiếu, Phạm Huy Long,  Phạm Minh, Trần Văn Thành, 2019. Tiến hóa granitoid khu vực đới khâu Sông Mã, tây bắc Việt Nam giai đoạn Paleozoi muộn - Mesozoi sớm. Sách chuyên khảo. 

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN