PGS.TS. Phạm Trung Hiếu

Thông tin cá nhân

Chức vụ: Trưởng Khoa, Giảng viên cao cấp

Nơi đang công tác:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , ĐHQG-HCM

Khoa Địa chất

Bộ môn Thạch học và Khoáng sản

Điện thoại: 028 38 355 271

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải lý lịch khoa học

 

Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
Lĩnh vực chuyên môn:
- Lĩnh vực: Khoa học Trái đất
- Chuyên ngành: Địa chất
- Chuyên môn: Thạch luận, địa hóa đồng vị, sinh khoáng


Hướng nghiên cứu:
- Thạch luận nguồn gốc các thành tạo magma-biến chất, địa hóa đồng vị.
- Thạch học ứng dụng trong tìm kiếm khoáng sản.

 

Đề tài/dự án

Nghiên cứu địa động lực hình thành các đá mạch và vai trò của chúng với quặng hóa khu vực đới Đà Lạt. 2020. Đại học Quốc gia Tp. HCM (chủ nhiệm)

Nghiên cứu, xác định các giai đoạn hoạt động magma - kiến tạo chính phần phía nam địa khối Kon Tum trên cơ sở tuổi đồng vị U-Pb trên zircon trong lưu vực Sông Ba, 2019. Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam (tham gia)

Nghiên cứu đặc điểm, phân loại và đánh giá triển vọng khoáng hóa vàng nội sinh Nam Việt Nam, 2019. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

Nghiên cứu đặc điểm địa chất, nguồn gốc pegmatit khu vực Đắk Rve - Kon Gô, Kon Rẫy, Kon Tum và khả năng sử dụng chúng trong công nghiệp, 2019. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

Đặc điểm địa chất, thạch luận các đá metacarbonat khu vực Sa Thầy Kon Tum và khả năng sử dụng làm đá mỹ nghệ, 2018. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

Nguồn gốc quặng sắt khu vực Văn Chấn đới Phan Si Pan Tây bắc Việt Nam và mối quan hệ của nó với quá trình tiến hóa các đá tiền Cambri, 2017. Bộ Giáo dục và Đào tạo TQ-Phòng thí nghiệm trọng điểm Nghiên cứu cơ chế thành tạo khoáng sản nội sinh (chủ nhiệm)

Tiến hóa vỏ lục địa khu vực đới khâu Sông Mã, Tây Bắc Việt Nam giai đoạn Paleozoi muộn - Mezozoi sớm, 2017. Đại học Quốc gia Tp.HCM (chủ nhiệm).

Thạch luận nguồn gốc các đá magma tiền Cambri khu vực Phan Si Pan Tây Bắc Việt Nam, 2017. Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc Gia (chủ nhiệm).

 Nghiên cứu thạch luận và khoáng hóa liên quan các đá granitoid phức hệ Mường Hum đới cấu trúc Phan Si Pan khu vực Tây Bắc Việt Nam, 2016. Đại học Quốc gia Tp.HCM (tham gia).

 

Bài báo quốc tế

Wei Jiang, Jin-Hai Yu, W.L. Griffin, Fangqian Wang, Xiaolei Wang, Trung Hieu Pham, Dinh Luyen Nguyen. 2022. Where did the Kontum Massif in central Vietnam come from?. Precambrian Research, 377, 106725.

Dinh Luyen Nguyen, Rucheng Wang, Jinhai Yu, Xiao-Lei Wang, Quang Luat Nguyen, Trung Hieu Pham, Van Nhuan Do, 2022. Geochronology and geochemistry of the PiaOac granites: Implication for Late Cretaceous magmatism and metallogeny in NE Vietnam. Ore Geology Reviews, 142, 104727.

Chang Xu, Chengshi Gan, Pham Trung Hieu, Xin Qian, Pham Minh, Feifei Zhang, Yuejun Wang, 2022. Research Article Geochronology and Geochemistry of Mesoproterozoic Mafic Rocks in the Kontum Complex and Its Implication for the Columbia Reconstruction. Lithosphere, 2022,1-27

Le Ngoc Nang, Pham Trung Hieu, Lam Vinh Phat, Pham Minh Tien, Ho Nguyen Tri Man, and Ha Thuy Hang, 2022. Characteristics of newly discovered amber from Phu Quoc, Vietnam. Gems & Gemology, 58(2).

Pham Trung Hieu, Wang Xiao Lei, Pham Minh, Nguyen Thi Bich Thuy, Le Duc Phuc, Nguyen Dinh Luyen, 2022. Archean to paleoproterozoic crustal evolution in the Phan Si Pan zone, Northwest Vietnam: evidence from the U-Pb geochronology and SrNd-Hf isotopic geochemistry. International Geology Review, 64(1), 96-118

Doan Dinh Hung, Yukiyasu Tsutsumi, Pham Trung Hieu, Nguyen Trung Minh, Pham Minh, Nguyen Thi Dung, Nguyen Ba Hung, Toshifumi Komats, Nguyen Hoang, Kenta Kawaguchi, 2021. Van Canh Triassic granite in the Kontum Massif, central Vietnam: geochemistry, geochronology, and tectonic implications. Journal of Asian Earth Sciences: X, 100075

Minh Pham, Hieu Pham Trung, Kenta Kawaguchi, Anh Nong Thi Quynh, Phuc Le Duc, 2021. Geochemistry, zircon U-Pb geochronology and Sr-Nd-Hf isotopic composition of the Cha Val plutonic rocks in central Vietnam: Implications for Permian-Triassic Paleo-Tethys. Vietnam Journal of Earth Sciences, 1-16.

Truong Chi Cuong, Pham Trung Hieu, Pham Minh, Kenta Kawaguchi, Nong Thi Quynh Anh, 2021. Zircon U-Pb ages of the pegmatites in the Kontum massif, central Vietnam and their quality evaluation for ceramic industry. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 116, 279-292.

Huy Hoa Huynh, Jaehung Yu, Lei Wang, Nam Hoon Kim, Bum Han Lee, Sang-Mo Koh, Sehyun Cho, Trung Hieu Pham, 2021. Integrative 3D Geological Modeling Derived from SWIR Hyperspectral Imaging Techniques and UAV-Based 3D Model for Carbonate Rocks, Remote Sensing, 13(15), 3037.

Hoang Thi Hong Anh, Sung Hi Choi, Yongjae Yu, Pham Trung Hieu, 2021. Geochemical constraints on the evolution of the lithospheric mantle beneath central and southern Vietnam, Geosciences Journal, 25(4), 433-451.

Kenta Kawaguchi, Pham Minh, Pham Trung Hieu, Truong Chi Cuong, Kaushik Das, 2021. Evolution of supracrustal rocks of the Indochina Block: Evidence from new detrital zircon U–Pb ages of the Kontum Massif, Central Vietnam. Journal of Mineralogical and Petrological Science

Nguyen Huu Trong, Keqing Zong, Yongsheng Liu, Yuan Yu, Pham Trung Hieu, Le Tien Dung, Pham Minh, 2021. Early Paleozoic arc magmatism and accretionary orogenesis in the Indochina block, Southeast Asia. The Journal of Geology. Doi: 10.1086/713727

Wei Jiang, Jin Hai Yu, Xiaolei Wang, W.L.Griffin, Pham Trung Hieu, Nguyen Dinh Luyen, Fangqian, 2020. WangEarly Paleozoic magmatism in northern Kontum Massif, Central Vietnam: Insights into tectonic evolution of the eastern Indochina Block. Lithos, 376, 105750

Minh, N.T., Dung, N.T., Hung, D.D.,  Pham Minh, Yongjae Yu & Pham Trung Hieu *. 2020. Zircon U-Pb ages, geochemistry and isotopic characteristics of the Chu Lai granitic pluton in the Kontum massif, central Vietnam. Miner Petrol . https://doi.org/10.1007/s00710-020-00707-x

Minh, Pham, Pham Trung Hieu *, Nguyen Thi Bich Thuy, Le Tien Dung, Kenta Kawaguchi, and Pham Thi Dung. "Neoproterozoic granitoids from the Phan Si Pan Zone, NW Vietnam: geochemistry and geochronology constraints on reconstructing South China–India Palaeogeography." International Geology Review (2020): 1-16.

Pham Trung Hieu, Anh N.T.Q,  Minh, P, Thuy N. T.B. 2019. Geochemistry, zircon U-Pb ages and Hf isotopes of the Muong Luan granitoid pluton, northwest Vietnam and its Petrogenetic significance. Island Arc, 29(1) iar.12330.

Thanh, T. V., Pham Trung Hieu *., Minh, P., Nhuan, D. V., & Thuy, N. T. B. 2019. Late Permian-Triassic granitic rocks of Vietnam: the Muong Lat example. International Geology Review 61(15), 1823-1841.

Minh, P., Pham Trung Hieu *, & Hoang, N. K. (2018). Geochemical and geochronological studies of the Muong Hum alkaline granitic pluton from the Phan Si Pan Zone, northwest Vietnam: Implications for petrogenesis and tectonic setting. Island Arc, 27(4), e12250.

Thi Hong Anh Hoang, Sung HiChoi, Yong jaeYu, Trung Hieu Pham, Kim Hoang Nguyen, Jong-SikRyu (2017) Geochemical constraints on the spatial distribution of recycled oceanic crust in the mantle source of late Cenozoic basalts, Vietnam. Lithos Volumes 296–299, January 2018, Pages 382-395.

Pham Trung Hieu, Li Shuang Q, Wang Y, Ngo Xuan Thanh, Le Tien Dung, Vu Le Tu, Wolfgang Siebel, Fukun Chen (2017). Stages of late Paleozoic to early Mesozoic magmatism in the Song Ma belt, NW Vietnam: evidence from zircon U-Pb geochronology and Hf isotope composition. International Journal of Earth Sciences 106(3), 855-874.

Pham Trung Hieu, Nguyen Thi Dung, Nguyen Thi Bich Thuy, Nguyen Minh Trung and Pham Minh. 2016. U-Pb ages and Hf isotopic composition of zircon and bulk rock geochemistry of the Dai Loc granitoid complex in Kontum massif: Implications for early Paleozoic tectonic evolution in Central Vietnam. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 111(5), 326-336.

Trần Văn Thành, Đỗ Văn Nhuận, Phạm Minh, Phạm Trung Hiếu (2016). A new discovery of an age (145 Ma) of rhyolite formations in the north area of Muong Lat complex and geological implications. Proceeding of International Conferences on Earth Sciences and Sustainable Geo-Resources Development, 102-106.

Hoang Thi Hong Anh, Pham Trung Hieu*, Vu Le Tu, La Mai Son, Sung Hi Choi, and Yongjae Yu. 2015. Age and tectonic implications of Paleoproterozoic Deo Khe Granitoids within the Phan Si Pan Zone, Vietnam. Journal of Asian Earth Sciences 111(1), 781-791.

Pham Trung Hieu. 2015. The Ngoi Chi Formation from the Phan Si Pan area in the Northwest of Vietnam Revealed by Zircon U-Pb age and Hf Isotope Composition. Acta Geoscientica Sinica, 36(6), 755-760.

Pham Trung Hieu, Yi-Zeng Yang, Do Quoc Binh, Thi Bich Thuy Nguyen, Le Tien Dung and Fukun Chen. 2015. Late Permian to Early Triassic crustal evolution of the Kontum massif, central Vietnam: zircon U-Pb ages and geochemical and Nd-Hf isotopic composition of the Hai Van granitoid complex. International Geology Review, 57(15), 1877-1888.

Ngo Xuan Thanh, M. Santosh, Tran Thanh Hai, and Pham Trung Hieu. 2015. Subduction initiation of Indochina and South China blocks: insight from the forearc ophiolitic peridotites of the Song Ma Suture Zone in Vietnam. Geological Journal ().Inpress.

Nguyen Thi Bich Thuy, Pham Trung Hieu, Tran Thanh Hai, Bui The Anh, Nguyen Thi Xuan, Dang My Cung. 2014. Petrogenesis and zircon U-Pb ages of the Thien Ke granitic pluton in the Tam Dao region: Implications for early Paleozoic tectonic evolution in NE Vietnam. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 109, 209-221.

Yue JP, Sun XM, Pham Trung Hieu, Wang PJ, Le Tien Dung, Liang YQ, Du JY. 2013. Pre-Cenozoic Tectonic Attribute and Setting of the Song Da Zone, Viet Nam. Geotectonica et Metallogenia, 37(4) : 561-570.

Pham Trung Hieu, Fukun Chen, Nguyen Thi Bich Thuy, Nguyen Quoc Cuong, Shuangqing Li. 2013. Geochemistry and zircon U-Pb ages and Hf isotopic composition of Permian alkali granitoids of the Phan Si Pan in northwestern Vietnam. Journal of Geodynamics, 69: 106-121

Yang YZ, Long Q, Hu HT, Hieu Pham Trung, Nguyen TBT and Chen FK. Geochemical characteristics and origin of lamprophyre in Laichau area, northwestern Vietnam. 2013. Acta Petrologica Sinica, 29(3): 899-911

Pham Trung Hieu, Wang tao, Tong ying. 2012. Zircon U-Pb geochronology, Hf isotope, geochemistry and petrogenesis of the Cenozoic adakitic intrusive rocks in the Phan Si Pan region, northwestern Vietnam. Acta Petrologica Sinica, 25(11): 3017-3028

Pham Trung Hieu, Fukun Chen, Le Thanh Me, Nguyen Thi Bich Thuy, Wolfgang Siebel, Tingguang Lan. 2012. Zircon U-Pb ages and Hf isotopic compositions from the Sin Quyen Formation: the Precambrian crustal evolution of NW Vietnam. International Geology Review, 54(13): 1548-1561.

Zhang Zhongjian,Yang Zhifa,Zhang Luqing,Tao Kejie,Pham Trung-hieu. 2010. Influence of microenvironment in rhyolite weathering rate. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 29(1): 2827-2833.

Pham Trung Hieu, Chen Fukun, Zhu Xiyan, Wang Fang. 2010. Zircon ages of paragneisses from the Sinh Quyen Fomation in northwestern Vietnam and their geological significances. Earth Science-Journal of China University of Geosciences, 35(2): 201-210.

Zhu XiYan, Chen Fukun,, Yang Li, Wang Wei, Hieu-Pham Trung, Miao Laicheng, Zhang Fuqin. 2009. Zircon Hf isotopic composition and source characteristics of the Wudang group in the Qinling orogenic belt, western Henan Province. Acta Petrologica Sinica, 25(11): 3017-3028.

Pham Trung Hieu, CHEN Fukun , ZHU Xiyan, Wang Wei, Nguyen Thi Bich Thuy , Bui Minh Tam, Nguyen Quang Luat. 2009. Zircon U-Pb ages and Hf isotopic composition of the Posen granite in northwestern Vietnam. Acta Petrologica Sinica, 25(12) 3141-3152.

Fukun Chen , Xi-Yan Zhu, Wei Wang, Fang Wang, Pham Trung Hieu, Wolfgang Siebel .2009. Single-grain detrital muscovite Rb-Sr isotopic composition as an indicator of provenance for the Carboniferous sedimentary rocks in northern Dabie, China. Geochemical Journal, Vol. 43, pp. 257-273.

Xiyan Zhu, Fukun Chen, Wei Wang, Pham Trung Hieu, Fuqin Zhang.2008.Zircon U-Pb ages of volcanic and sedimentary rocks of the Wudang Group in the Qinling orogenic belt in western Henan province. Acta Geoscientica Sinica, 29(6), 817-829.

Zhao hailing, Pham Trung Hieu, Wang cheng, Ding Xuan, Mo Zhao, Li Chang-jiang, Zhang Zhen-guo, Zhang Jing. 2007 Characteristics of the Basaltic Petrology from Western Pacific Ocean Seamount and Relation Between Overlying Co-rich crust and basalt. Geoscience, 21(2), 352-360.

  

Bài báo trong nước

Bùi Kim Ngọc, Phạm Trung Hiếu, Phạm Minh, Lê Đức Phúc, 2021. Đặc điểm thành phần khoáng vật trong đá metacarbonat khu vực Sa Thầy, Kon Tum và khả năng ứng dụng của metacarbonat trong đá mỹ nghệ. Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ. 5(2):1086-1100

Trương Chí Cường, Phạm Trung Hiếu, Phạm Minh, Trân Duân, Lưu Thế Long, 2020. U-Pb zircon trong pegmatit khu vực Đắk Rve, Kon Tum và ý nghĩa địa chất. Tạp chí Địa chất, loạt A, 373-374, 63-673.

Nguyễn Thị Trường Giang, Phạm Trung Hiếu, Phạm Minh, Lưu Thế Long, 2020. Đặc điểm thạch địa hóa, tuổi đồng vị U-Pb zircon của các đá phun trào axit-trung tính khu vực Bãi Tiên – Nha Trang. Tạp chí Địa chất, loạt A, 373-374, 50-62.

Phạm Trung Hiếu, Trần Duân, Trần Xuân Hòa, Phạm Minh, Bui Kim Ngọc, 2020. Đặc điểm thạch học, thạch địa hóa các đá siêu mafic vùng Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Tạp chí Địa chất, loạt A, 373-374, 35-49.

Dung, P.T., Hoa, T.T., Anh, T.T. and Hieu, P.T., 2019. Formation pressure-temperature (PT) of Ye Yen Sun granite. Vietnam Journal of Earth Science41(2), pp.173-181.

Phạm Minh, Phạm Trung Hiếu. 2019. Đặc điểm thạch địa hóa đá mạch sáng màu khu vực đèo cậu, ninh thuận và ý nghĩa kiến tạo. Tạp chí Địa chất.

Phạm Minh, Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Kim Hoàng. 2017. Đặc điểm thạch địa hóa granit kiềm khu vực Mường Hum, đới Phan Si Pan, tây bắc Việt Nam. Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, tập 20, số T2, 114–123.

Đỗ Quốc Bình, Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Thị Bích Thủy. 2017. Các thời đại sinh khoáng chì-kẽm trong cấu trúc Khâu Lộc - Đông Bắc Việt Nam và tiềm năng của nó. Tạp chí Địa chất, 363 (1-2): 21-28.

Phạm Trung Hiếu, 2017. 280 triệu năm granitoid phức hệ Điện Biên, khu vực Mường Tè và ý nghĩa địa chất. Tạp chí Địa chất, 363 (1-2): 1-10, ISSN: 0866-7381.

Pham Trung Hieu. 2017. Tuổi U-Pb zircon riolit Đồng Trầu và ý nghĩa địa chất. Tạp chí Phát Triển Khoa học và Công Nghệ, 20 (2): 270-277.

Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Thị Bích Thủy, Phạm Thị Dung, Bùi Thế Vinh. 2015. Quy trình phân tích tuổi đồng vị U-Pb zircon bằng phương pháp LA-ICP-MS. Tạp chí Địa chất loạt A 352-354, 188-198.

Trần Văn Thành, Phạm Trung Hiếu. 2017. Tuổi đồng vị U-Pb zircon trong pegmatit phức hệ Mường Lát. Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, 2 (T1): 96-101.

Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Ngô Thị Thiện Quý, Phạm Trung Hiếu, Lan Ching Yin, Wakita Koji, 2015. Evidences of Triassic suture between the Indochina and Sibumasu blocks in Southern, Journal of Geology, Series B (43): 35-45.

Ngô Xuân Thành, Phạm Trung Hiếu, Phạm Ngọc Dũng. 2015. Mức độ nóng chảy nguồn manti của các đá peridotit vùng Núi Nưa tỉnh Thanh Hóa và ý nghĩa luận giải kiến tạo. Tạp chí Địa chất loạt A 350(3-4), 188-198.

Phạm Trung Hiếu. 2015. Tuổi đồng vị U-Pb zircon granodiorit phức hệ Định Quán Đèo Cả khu vực Trường Xuân Khánh Hòa và ý nghĩa địa chất. Tạp chí Phát Triển Khoa học và Công Nghệ. T17(4), 42-48.

Phạm Trung Hiếu, Huỳnh Trung. 2015. Tuổi U-Pb zircon diorit thạch anh khối Bến Giằng và ý nghĩa địa chất của nó. Tạp chí các Khoa học về Trái đất, 37(2): 156-162.

Phạm Trung Hiếu, La Mai Sơn. 2014. Tuổi đồng vị U-Pb zircon và thành phần đồng vị Hf trong granit hai mica khối Sầm Sơn. Tạp chí Địa chất loạt A346-348(1-2), 65-73.

Phạm Trung Hiếu. 2014. Phát hiện đá adakit khu vực Phan Si Pan tây bắc Việt Nam, bước đầu thảo luận về tiềm năng chứa quặng Au-Cu-Mo của chúng. Tạp chí Phát Triển Khoa học và Công Nghệ. T16, 1-9.

Phạm Trung Hiếu. 2014. 278 Triệu năm metagranit khu vực phân bố các đá mafic phức hệ Bó Xinh đới cấu trúc Sông Mã và ý nghĩa địa chất của nó. Tạp chí Phát Triển Khoa học và Công Nghệ. T17(4), 42-48.

Hà Thành Như, Phạm Trung Hiếu. 2014. Tuổi U-Pb zircon và thành phần đồng vị Hf granitoid phức hệ Chiềng Khương. Tạp chí Phát Triển Khoa học và Công Nghệ. T17(2), 67-81.

Phạm Minh, Phạm Trung Hiếu. 2014. Geochemical characteristics of pillow basalt cores and rims from the Sông Đà zone, northern Việt Nam. Journal of GEOLOGY, Series B, No.41/2014, 12–19.

Nguyễn Thị Dung, Phạm Trung Hiếu. Nguyễn Trung Minh. 2015. Tuổi đồng vị U-Pb của zircon trong đá granitogneis phức hệ Đại Lộc và ý nghĩa đại chất của nó. Tạp chí Các khoa học về Trái đất. T37, 1, 28-35.

Phạm Trung Hiếu. 2014. 232 Triệu năm Tims U-Pb zircon trong đá felsic hệ tầng Tú Lệ khu vực Lào Cai và ý nghĩa địa chất của nó. Tạp chí Địa chất loạt A346-348(1-2), 58-66.

Lê Tiến Dũng, La Mai Sơn, Nguyễn Hữu Trọng, Nguyễn Thị Ly, Phạm Thị Vân Anh, Phạm Trung Hiếu, Hà Thành Như, Trần Văn Đức. 2014. Đặc điểm biến chất và vị trí địa tầng các đá metacarbonat khu vực Thạch Mỹ, Bắc Quảng Nam. Tạp chí Địa chất loạt A346-348(1-2), 58-66.

Phạm Trung Hiếu, La Mai Sơn, Lê Tiến Dũng, Ngô Xuân Thành. 2014. 470 Triệu năm gabro-diabas vùng Núi Nưa đới cấu trúc Sông Mã và ý nghĩa kiến tạo. Tạp chí Địa chất loạt A340(1-2), 1-10.

La Mai Sơn, Lê Tiến Dũng, Phạm Trung Hiếu. 2014. Các kết quả phân tích đồng vị U-Pb zircon từ gneis phức hệ Sin Quyền bằng phương pháp LA-ICP-MS chứng cứ về sự kiện biến chất, kiến tạo giai đoạn Paleoproterozoi khu vực Phan Si Pan. Tạp chí Địa chất loạt A, A346-348(1-2), 15-25.

Trần Văn Thành, Phạm Trung Hiếu, Đỗ Văn Nhuận. 2013. Kết quả nghiên cứu về tuổi đồng vị U-Pb zircon các thành tạo lecogranit khu vực Thác Bạc-SaPa-Lào Cai. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 43(7), 45-50.

Nguyễn Quang Luật, Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Tiến Thành. 2012. Tuổi U-Pb zircon và thành phần đồng vị Hf các thành tạo gabrodiorit khối A Pung khu vực Đak Rông - ALưới. Tạp chí Địa chất loạt A 329(1-2), 19-29.

Phạm Trung Hiếu, Fukun Chen. 2011. Tuổi và nguồn gốc thành tạo các đá alkali granit khu vực Phan Si Pan: chứng liệu tin cậy từ LA-ICP-MS U-Pb zircon và tổ hợp đồng vị Hf. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 35(7), 23-37.

Hà Thành Như, Phạm Trung Hiếu, Lê Tiến Dũng. 2011. Kết quả nghiên cứu mới về tuổi đồng vị U-Pb zircon trong granođiorit, phức hệ Chiềng Khương khu vực huyện Sông Mã. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 35(7), 38-42.

Phạm Trung Hiếu, Phạm Thị Vân Anh, Lê Thị Ngọc Tú. 2011. Tuổi LA-ICP-MS U-Pb zircon granođiorit phức hệ Posen và ý nghĩa địa chất của nó. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 35(7), 17-22.

Nguyễn Thị Xuân, Bùi Thế Anh, Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Thị Bích Thủy, 2010. Kết quả nghiên cứu mới về tuổi đồng vị U-Pb trên zircon từ khối granitoid Chu Va, phức hệ Mường Hum. Tạp chí Địa chất, 320 (9-10): 42-49, ISSN: 0866-7381.

Phạm Trung Hiếu. 2010. Tuổi thành tạo của khoáng hoá Molipden Ô Quy Hồ Tây Bắc Việt Nam và ý nghĩa địa chất. Tạp chí các Khoa học về Trái đất, 32(2): 199-204.

Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Quang Luật, Khương Thế Hùng. 2010. Hệ đồng vị Lu-Hf trong nghiên cứu thạch luận (lấy ví dụ cho phức hệ Posen Tây Bắc Việt Nam). Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất 23(01), 23-33.

Phạm Trung Hiếu. 2008. Đặc trưng hình thái đơn khoáng zircon bàn về việc lựa chọn nó trong đá gốc và ứng dụng khoa học địa chất trong nghiên cứu zircon để phân tích tuổi đồng vị hệ U-Pb. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất 24(10),27-34.

Phạm Trung Hiếu., Chen, F., Lê Tú, V. and Thủy, N.T.B., 2009. Tuổi đồn vị U-PB Zircon trong Granit phức hệ Yê Yên Sun Tây Bắc Việt Nam và ý nghĩa của nó. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 31(1), pp.23-29. 

Phạm Trung Hiếu, Tian Chuan. 2006. Đặc điểm kết hạch sắt, mangan giầu coban khu vực các núi đáy đại dương Magellan tây Thái Bình Dương. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất 16(10), 22-27.

Sách xuất bản

Phạm Trung Hiếu. 2013. Ngọc khí Trung Quốc (bản dịch). Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Xuân Bao, Phạm Trung Hiếu. 2017. Trầm tích học. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Tp. HCM.

Phạm Trung Hiếu, Lê Đức Phúc, Nguyễn Kim Hoàng, Trương Chí Cường, Ngô Trần Thiện Quý. 2018. Khoáng vật tạo đá. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Tp. HCM

Phạm Trung Hiếu, Trần Mỹ Dũng (bản dịch). 2019. Địa chất cấu tạo. Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội. 

Sách chuyên khảo

Phạm Trung Hiếu (chủ biên), Phạm Huy Long,  Phạm Minh, Trần Văn Thành, 2020. Tiến hóa granitoid khu vực đới khâu Sông Mã, tây bắc Việt Nam giai đoạn Paleozoi muộn - Mesozoi sớm. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Tp. HCM.

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN