OFFICE OF GEOLOGY

OFFICE OF GEOLOGY
Thông tin văn phòng Khoa Địa chất

DEPARTMENT OF PETROLOGY AND MINERALS

DEPARTMENT OF PETROLOGY AND MINERALS
Thông tin Bộ môn Thạch học và Khoáng sản

DEPARTMENT OF MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY

DEPARTMENT OF MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY
Thông tin Bộ môn Địa chất Biển và Dầu khí

DEPARTMENT OF HYDROGEOLOGY – ENGINEERING GEOLOGY

DEPARTMENT OF HYDROGEOLOGY – ENGINEERING GEOLOGY
Thông tin Bộ môn Địa chất Thủy văn - Địa chất Công trình

DEPARTMENT OF FUNDAMENTAL GEOLOGY

DEPARTMENT OF FUNDAMENTAL GEOLOGY
Thông tin Bộ môn Địa chất cơ sở

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C12A, 1st floor

Search US