Báo cáo đề cương bài giảng môn Trắc địa của ThS. Đỗ Ngọc Thanh

Báo cáo đề cương bài giảng môn Trắc địa của ThS. Đỗ Ngọc Thanh

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C13, 1st floor

Search US