Thông báo giải thưởng Lê Văn Thới dành cho đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2022

 

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C13, 1st floor

Search US