THÔNG BÁO việc mở bổ sung học phần Xác suất thống kê trong HK1/2022-2023 sinh viên bậc đại học hệ chính quy


Link thông bao chi tiết: https://bit.ly/3KZOn8n

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C13, 1st floor

Search US