Hội thảo khoa học

“Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám trong lĩnh vực Địa chất, dự báo tai biến địa chất; quản lý tài nguyên và di sản địa chất”
Chia sẻ kiến thức khoa học về lĩnh vực Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám; thảo luận về việc ứng dụng GIS rộng rãi trong các lĩnh vực địa chất học, thành lập các loại bản đồ (Bản đồ địa chất, biến động thực phủ, bề mặt địa hình…), dự báo tai biến địa chất; quản lý tài nguyên và di sản địa chất.

 

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C13, 1st floor

Search US