ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA ĐỊA CHẤT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA ĐỊA CHẤT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

 

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C13, 1st floor

Search US