Tuyển dụng 52 nhân viên Địa chất và kỹ sư địa chất

LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM tuyển dụng
- 44 Nhân viên Điều tra địa chất, khoáng sản
- 03 Nhân viên gia công mẫu
- 05 Nhân viên phân tích mẫu địa chất, khoáng sản

 

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C12A, 1st floor

Search US