Tuyển dụng Giảng viên Tiến sĩ ngành Quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên và Môi trường

 

 

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C13, 1st floor

Search US