Quyết định sửa đổi bổ sung quy định Tiếng Anh cho SV khóa 2021 trở về trước

Thông tin Quyết định sửa đổi bổ sung quy định Tiếng Anh cho SV khóa 2021 trở về trước

File đính kèm

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C13, 1st floor

Search US