V/v lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Nhà trường học kỳ 2/2021-2022 dành cho sinh viên bậc Đại học hệ chính quy

 

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C13, 1st floor

Search US