THƯ MỜI HỌP giữa Cố vấn học tập và sinh viên khóa 20DCH1 và 20KDC1, Học kì II, năm học 2021 - 2022

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C12A, 1st floor

Search US